Sunday, August 15, 2010

Information & Communication Technology - 4


gFjp 1
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf.
01. gpd;tUtdtw;wpy; vJ gr;irj; juthf (raw data) jug;gLfpd;wJ.
     1) xNu taJ cila khztu;fspd; xt;nthU khztdpdJk; cauk;.
     2) khztu;fspd; cauj;ij tifg;gLj;jpa gl;bay;.
     3) cauk; $ba khztdpd; cauk;.
     4) khztu;fspd; ruhrup cauk;.

02. %d;whk; jiyKiwf; fzpzpf;F mbg;gilaha; mike;jit.
     1) ntw;wplf; Foha;fs;        
2) jpuhd; rp];uu;
     3) xd;wpidze;j Rw;Wf;fs;     
4) Ez;Kiw topahf;fpfs; (Micro Processor)

03. fzpzpapd; epiyahd ghfq;fis tptupf;f gad;gLk; kpfTk; nghUj;jkhd  
   gjk;.
     1) nkd;nghUs;          2) td; nghUs;
     3) nra;Al; njhFjp      4) ,izg;Gf;fUtp.

04. fzpzp KiwikapD}lhf mwpTWj;jy;fis Kiwtopahf;fp (Process)
   fzpg;Gf;fis nra;J jUf;fj; JzpGfis nra;J juTg; gha;r;riy
   Kfhkpf;Fk; fzpdpapd; gFjp.
     1) tz; tl;L (Hard disk)       2) ROM
     3) juTg;ghl;il (data bus)       4) CPU.

05. gpd;tUk; $w;Wf;fis gad;gLj;jp tpdhf;fSf;F tpil jUf.
A) Rl;b Xu; cs;sPl;Lr; rhjdkhFk;.
     B) njuptpg;gp (Moniter) Xu; tUtpisTr; rhjdkhFk;.
     C) ,W tl;L (Compact disk) vd;gJ Njf;fr; rhjdkhFk;.
     rhpahd $w;iw / $w;Wf;fis njhpT nra;f.
     1) A kl;Lk;            2) C kl;Lk;      
3) A,B kl;Lk;           4) A,B,C Mfpa %d;Wk;.

06. Nkir Nky; fzpdp (Desk top) gpd;tUk; vt;tifapd; fPo; tifg;gLj;jg;
   gl;Ls;sJ.
     1) Ez; fzpdp (Micro computer)
     2) rpW fzpdp (Mini computer)
     3) jiyikf; fzpdp ( Main frame)
     4) kPf;fzpdp ( Supper computer)

07. fzpdp njhFjpapy; Kjd;ik tY nraypof;Fk; NghJ fhg;G tYit toq;f
   gad;gLk; ghfk;.
     1) kj;jpa epuw;gLj;jw; gFjp                2) njuptpg;gp
     3) ,il kwpf;fg;glh tY toq;fp (UPS)      4) kpd;fyk;

08. jw;fhy jdpahu; fzpdpapd; kj;jpa epuw;gLj;jw; gFjpapd; fbfhuj; Jbg;G      
   tPjk;.
     1) GHZ (gigahertz)                            
2) Mbps (Megabits per second)
3) GB (Giga byte)
4) IPS ( Instruction per second)

09. fzpdpapd; ju;f;f gFjpapd; njhopw;ghlhdJ.
     1) fzpdpf;F toq;fg;gLk; juTfis Nrkpf;Fk; gFjpahFk;.
     2) fzpdpapd; juTg;ghl;ilgFjpahFk;.
     3) fzpdpapd; juTfspid fzpj nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk; gFjpahFk;
     4) fzpdpapi fl;Lg;gLj;Jk; gFjpahFk;.

10. Fwpg;gpl;l Gtpapay; gpuNjrj;jpDs; vy;iyg;gLj;jg;gl;l tiyaikg;gpw;Fwpa
   ngau;.
     1) LAN           2) WAN          3) VAN           4) MAN

11. tupg;glj;jpy; fhzg;gLk; fzpdp tiyaikg;G vt;tifahdJ?
     1) ghl;il (BUS)
     2) tpz; kPd; (Star)
     3) tisak; (Ring)
     4) kuk; (tree)  
12. Micro soft vista vd;gJ vjw;F cjhuzkhFk;.
     1) gpuNahf nkd; nghUs;            2) Kiwik nkd; nghUs;
     3) Kiwik gad;ghL (System Utility)       4) tiutpay; gadu; ,ilKfk;

13. xU gigabytes vj;jid nkfh igw;Wf;fs; cs;sJ.
     1) 8                  2) 1000            3) 1024 x 8      4) 1024

14. gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vit jtwhdit.
   A – gpw;W (Bit) vd;gJ fzpdp Kiwtopahf;fj;jf;f rpwpa jfty; myF.
   B – igw;W (Byte) vd;gJ fzpdp Kiwtopahf;fj;jf;f rpwpa jfty; myF.
       C -  gpw;W 8  igw;Wf;fisf; nfhz;lJ.
       D – igw;W 8 gpw;Wf;fisf;nfhz;lJ.
    
     1) A,C Mfpad    2) A,D             3) B,C             4) B,D

15. 111102 ,d; jrkr; rktY
     1) 5        2) 30       3) 4        4) 12

16. jrk; 20 ,d; Jtpjr; rktY.
     1) 101002         2) 110012         3) 101012         4) 111112

17. gpdtUtd tw;wpy; vJ kpfg; ngupa ngWkjpiaf; nfhz;lJ.
     1) 110012         2) 368               3) 1B16             4) 5510
                                                          P                                            Q
                                                                                   ,yf;fj; jUf;fj;jpy; Nkw;Fwpj;j      
18.                                                                              P,Q Mfpa FwpaPLfs; tif
                                                                                   Fwpf;Fk; gliyfs; KiwNa.
     1)  NOT,OR                            2)  NOR,OR
            3)  OR,AND                           4)  NOR,AND           

19. A,B vd;Dk; ,U cs;sPLfisAk; tUtpisT F IAk; cila xU Fwpj;j
   jUf;fg;gliyapd; nka;epiy ml;ltid (Touth table) ,q;F
   jug;gl;Ls;sJ. ,J vt;tifahdJ?
     1) AND                       2) OR                        
A
B
F
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
            3) NOR                       4) NAND

20. gpd;tUk; $w;wf;fSs; vJ
/ vit jfty; Kiwik gw;wp cz;ikahdJ /
   cz;ikahdit
     A- gpuNahf nkd;nghUs; juTfis jftyhf khw;Wfpd;wJ.
     B- Kiwik nkd;nghUs; td;nghUis ,af;Ffpd;wJ.
    
     1) A kl;Lk;             2) B kl;Lk;      
     3) A,B ,uz;Lk;         4) Nkw;Fwpj;j $w;Wf;fs; ,uz;Lk; jtwhdit.

21. Windows gzpr; nray; Kiwapd; (Operating system) fPo;
   nra;ag;gLk; gpuNahf nra; epuy;fspy; ghlj;ijAk; (Text) tiuigAk;
   (Graphics) mopg;gjw;F gpd;tUk; nra;gzpfs; (Operations) vjid
   gad;gLj;jyhk;.
     1) ntl;b xl;L (Cut & Paste)
     2) ntl;b efy;nra; (Cut & Copy)
     3) njupe;J mopj;jy; (Select & Delete)
     4) mopj;Jr; nrUF (Erase & Insert)

22. Microsoft word nghjpiag; (Package) gad;gLj;jp mtw;iw
   jahupj;jy; gw;wp cz;ikahdJ ahJ?
     1) Mtdj;ij mr;rbf;Fk; NghJ xt;nthU Nfhl;bd; ,WjpapYk; EioTr;
        rhtp (Enter key) I mOj;j Ntz;bajpy;iy.
     2) Mtdj;jpd; ntt;NtW gf;fq;fq;fis ntt;NtW msTfspy; mikf;f           KbahJ.
     3) Mtdj;ij Muk;gpf;Fk;NghJ vy;iyf; NfhLfis nrg;gd; nra;jy;
        fl;lhakhdJ.
     4) FWf;F topfisg; gad;gLj;jp ,yFthf nraw;ghLfis nrw;fJ
        fbdkhFk;.

23. Microsoft word ,y; Gjpa Ntiy gug;ig Muk;gpg;gjw;Fk;
   Nrkpg;gjw;fhd FWf;F topr; rhtpfs; KiwNa.
     1) Ctrl + Ctrs O                       2) Ctrl + Ctrl S
            3) CtrlN + CtrlO                     4) Ctrl N + Ctrl O

24. gpd;tUk; nkd;nghUl;fspy; vJ juTfis cs;sPL nra;J mwpf;if (report)
   ngWtjw;F gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.
     1) nrhy;Kiw topg;gLj;jy; (word processing)
     2) ,iza NkNyhb (Internet browser)
     3) tpupjhs; KiwtopgLj;jy; ( Spread sheet processing)
     4) juT Kfhikj;Jtk; (Data base management)


25. fy tPr;rpd; ruhrup ngWkhdj;ij fhz;gjw;F Micro soft Excel ,y;
   vr;nray;(Function) gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.
     1) (1) = max ( )                        2) = min ( )
            3) = Avg ( )                             4) = lower ( )

26. xU micro soft Excel tpupjhspy; xU gFjp cUtpy; fhzg;gLfpd;wJ
   5>7>10 vd;W Fwpf;fg;gl;l ngWkhdq;fisf; fhl;l gpd;tUtdtw;wpy; vjid
   gad;gLj;jyhk;.

A
B
C
1
6


2
7


3
10


4     1) = Sum(A1:A3)             
            2) 6+7+10
            3) Sum (A1,A2
            4) Sum (A1-A3) 27. jug;gl;Ls;s Micro soft word ,y; xNu jlitapy; 5 ,ilntspfis
  tpl gad;gLj;Jk; rhtp vJ?
     1) ,ilntsp rl;lk; (Space bar)       2)     mk;Gf;Fwp
     3) Enter rhtp                     4) TAB rhtp

28. gpd;tUtdtw;wpy; jftypd; ,ay;ghf ,Uf;f KbahjJ vJ?   
     1) juTld; njhlh;ghdJ        2) gUkd;
     3) rhpahf ,Uj;jy;            4) Neuk; Njitaw;wJ

29. rhpahd $w;iw njhpT nra;f.
     1) Lacer td;gpujp vLg;ghd; ntspapL fUtpahFk;
     2) njhiygd;dp ntspapL cs;spL fUtpahFk;
     3) Rl;b ntspapL fUtpahFk;
     4) tpirg;gyif ntspapL fUtpahFk;

30. LCD njhptpg;gp njhlh;ghd jtwhd $w;iw njhpT nra;f.
     1) LCD jpir Jy;ypakhd glq;fis jUk;
     2) Fiwe;jsT rf;jpia EfUk;
     3) ,uz;L fz;zhb/ gpsh];hpf; jl;Lf;fspy; ,ilapy; jputj;ij
        nfhz;bUf;Fk;
     4) Ntfkhf (Faster) czUk; Neuj;ij nfhz;lJ

31. fzdpia Booting nra;tJ vd;gjpy; kpfTk; nghUj;jkhd $w;W vJ?
     1) juTfis gpujhd epidtfj;jpy; ,Ue;J Catch epidtfj;jpw;F gpujp
        nra;Ak; Kiwtopahf;fyhFk;.
     2) ,J juTfis td; jl;by; ,Ue;J gpujhd epidtfj;jpw;F nraw;gl
       itf;Fk; Kiwtopahf;fy; MFk;.
     3) ,J nraw;ghl;Lj; njhFjpia Catch epidtfj;jpypUe;J gpujhd
       epidtfj;jpw;F nraw;gl itf;Fk; Kiwtopahf;fyhFk;.
     4) ,J nraw;ghl;Lj; njhFjpia ,uz;lhk; juepidtfq;fshd CD Rom/
                Floppy Disk ,ypUe;J gpujhd epidtfj;jpw;F khw;Wk; nraw;ghlhFk;.
    


32. gpd;tUtdtw;wpy; rhpahd jfty; vJthFk;.
     1) DVD, CD ,Yk; ghh;f;f Fiwe;jsT nfhs;ssT cilaJ.
     2) Pen Drive/ Flash ,y; juT xU jlit khj;jpuk; vOjKbAk;.
     3) fhe;j ehlhf;fspy; $basT juTfis Nrkpf;f KbAk;> ,it
        ,uz;lhe;ju Njf;f rhjdj;jpw;F kpfTk; nghUj;jkhditahFk;.
     4) td; jl;bd; nraw;gl Muk;gpf;Fk; Neuk; fhe;j ehlhf;fs; nraw;gl
       Muk;gpf;Fk; Neuj;jpid tpl $lthFk;.

33. Rl;b/ tpir gyif nghUj;Jk; jug;glkhf fUjf; $baJ.
     1) Parallel port                                     2) Ethernet Port         
            3) PS/2 port                                         4) Video cart port

34. Anti Virus Program vd;gJ tifg;gLj;jg;gLk; gphpT
     1) Application Soft ware                    2) System Soft ware
            3) Utility Programme                           4) Firm Ware

35. Micro Soft Windows desk top ,y; vt; icon ,y; tl;Lf;fspd; jpwT Nfhy;fs;
  (disk drive) fhzg;gLk;.
     1) My Document                                 2) My Computer
            3) Recycle bin                                     4) Control Panel         

36. Micro soft word ,y; vOj;Jg; gpikfis jpuj;Jtjw;F gad;gLj;Jk; fUtp   
     1) Spelling & Grammar                       2) Speech       
            3) Word count                                     4) Word Art

37. jug;gl;l jutpYs;s rfytw;iwAk; njhpT nra;a gad;gLj;Jk; rhtp
     1) Ctrl + enter                         2) Shift + A
            3) Alt + A                               4) Del + A

38. Micro Soft Word ,y; ml;ltiz xd;iw cs;sPL nra;tjw;F ePh; njhpT
   nra;Ak; gpujhd topfhl;ly; (Main Menu)
     1) Insert                  2) View                3) Edit 4) Table

39. cs;sPL nra;j ml;ltiz xd;wpd; ,U epiuapYs;s epuy;fis xd;W
  Nrh;gjw;F njhpT nra;Ak; topfhl;ly; (menu)
     1) Insert           2) Delete                     3) Merge          4) Split

40. Micro Soft Word ,y; vOj;jpd; tbtq;fis khw;Wtjw;F gad;gLk; gFjp
     1) Font                        2) Bullet & Number                3) Picture         4) Lower CasegFjp II
Kjyhk; tpdhtpw;Fk; Vida ehd;F tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf?

01)
A)   1) fzdpia cUthf;Ftjw;F gb Kiwapy; cUthf;fg;gl;l gy
       cgfuzq;fs; cUthf;fg;gl;ld. mtw;wpw;F 3 cgfuzq;fis ngahpLf?
2) 4tJ jiyKiwf; fzdpia cUthf;Ftjw;F gad;gLj;jpa
  njhopy;El;gk; ahJ?

B)    1) fzdpia tifg;gLj;Jk; Kiwfis jUf?
2) ePh; tifg;gLj;jpa tif xd;wpy; fhzg;gLk; gphpTfis jUf?

C)    1) fzdpapd; gpujhd gFjpfs; 5 jUf?
2) ePh; Fwpg;gpl;l gFjpfspy; VjhtJ ,uz;bw;F ,uz;L cjhuzk; tPjk;
  jUf?

D)   1) fzpdp tiyg;gpd;dy; vd;gjpy; ,Ue;J ahJ tpsq;Ffpd;wPh;?
2) fzpdp tiyg;gpd;dypd; ed;ik> jPik 2 tPjk; jUf?

E) fzpdpapy; juTk;> jftYk; vd;Dk; gjq;fs; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit.
     1) juT vd;gjid tpsf;Ff> 2 cjhuzk; jUf?
     2) jfty; vd;gjid tpsf;Ff> 2 cjhuzk; jUf?

02) fzdpapy; rfy njhopw;ghLfSk; vz; Kiwikapd; mbg;gilapy;
   Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
a) gpd;tUk; jrk vz;fspid Jtpjr; rktYtpy; jUf?
          1) 25       2) 100      3) 512
b) jug;gl;Ls;s Jtpjr; rktYtpYs;s vz;fspid jrkj;jpw;F khw;Wf?
          1) 111112    2) 1010102   3) 1000012
c) xU gpw;W (bit) vj;jid Character ,id nfhz;Ls;sJ?
d) jw;nghOJ Njf;f rhjdq;fshf tUk; Njf;f rhjdq;fspw;F cjhuzk;
   jUf?

03)   a) gpuNahf nkd;nghUl;fSf;F ehd;F cjhuzk; jUf?
b) Modem ,d; njhopw;ghl;bid tpsf;Ff?
c) fzpdpapid itu]; jhf;fj;jpy; ,Ue;J ghJfhf;Fk; Kiwfs; 2 jUf?
d) ,aq;Fk; Kiwik (Operating System) vd;gjpy; ,Ue;J ahJ
   tpsq;FfpwPh;? ,aq;F Kiwikf;F 4 cjhuzk; jUf?

04)   a) F5SD16 ,w;F rkdhd jrk vz;zpid fhz;f?

b) 1) gpd;tUk; cz;ik (truth table) ml;ltizia gad;gLj;jp F ,d;
     tpisit rkd;ghl;by; jUf?

     2) ,t; tpistpid fhl;l jh;f;f gliyia tiuf.

A
B
C
F
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
c) gpd;tUk; jh;f;f gliyfis FwpaPl;bdhy; fhl;Lf?
     1) NAND        2) NOR           3) XOR
d) gpd;tUk; Octal, Hexadecimal vz;Kiwikfis Jtpjr; rktYtpw;F khw;Wf?
     1) 5678             2) 3218             3) 2638
            1) 5SAC16       2) AFC16         3) 78916 


05) fzpdp gphpTf;fhd khzth;fspdhy; jahhpf;fg;gl;l tpsk;guk; fPNo jug;gl;Ls;sJ. ,jid gad;gLj;jp fPo;tUk; tpdhf;fSf;F tpil jUf?


                                                                                                             
                                                                                             A                                                                                                    


B
O
ur Computer Learning centre provides computer facilities not only for
students but also for the school community. During school hours this
centre is open only for our students and school community is only allowed     C
to use it after school hours.
Mr.Kamalanath, our computer teacher, manages the centre.
There are many industry oriented computer courses to choose from.
Some of the most popular courses are shown in the following table: 
                                  D

E

Course
Duration
Office Applications
40 hrs.
Web design
40 hrs.
PC Assembly
40 hrs.
Desk Top Publishing
40 hrs.
Graphics Design & Animation
40 hrs.
Compute Networking
40 hrs.


CONTACT US TODAY
FOR
MORE INFORMATION
www.clckXYZcollege.edu.lk


a) tpsk;guj;jpd; jiyaq;fj;ij cUthf;f gad;gLj;jpa fUtp (tool) ,id
   ngahpLf?
b) B ,dhy; Fwpg;gpl;Ls;sij cUthf;Ftjw;F nra;a Ntz;ba gbKiwfis
  jUf?
c) C ,dhy; Fwpg;gpl;gl;Ls;s ghlk; (text) xOq;fikg;ig jUf?
d) Dapid cUthf;Ftjw;F gadg;Lj;Jk; gbKiwapid vOJf?
e) tpsk;guj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapid cUthf;Fjw;F vLf;Fk;
  gbKiwfs; jUf?
f) Ms-Word gad;gLj;jg;gLk; re;jh;g;gq;fs; jUf?

06) juk; 10 khzth;fspd; 2k; jtiz ghPl;ir mwpf;if fPNo jug;gl;Ls;sJ.
   ,jid gad;gLj;jp gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpil jUf.a) Rdpypd; Gs;spfspd; $l;Lj;njhifia fhz;gjw;fhd rkd;ghl;bid chpa
  $l;bid Fwpj;J vOJf?
b) Vida khzth;fspd; $l;Lj;njhifia vt;thW fhzKbAk;?
e) Rzpypd; ruhrhpg;Gs;spia fzpg;gjw;fhd rkd;ghl;bid jUf?
d) xU ghlj;jpy;> ngw;w Fiwe;j Gs;spia ngWtjw;fhd rkd;ghl;bid jUf?
e) xU ghlj;jpy;> ngw;w $ba Gs;spia ngWtjw;fhd rkd;ghl;bid jUf?
f) Excel jhspy; xU epiuia GFj;Jtjw;fhd topKiwia tpsf;Ff?

07) gpd;tUtdtw;wpy; %d;iw gw;wp rpWFwpg;G vOJf.
     a) fw;iffSf;F jdpahs; fzpdpiag; gad;gLj;Jtjd; mD$yq;fs;.
     b) ghuk;ghpa mQ;rYf;F Nkyhf kpd; mQ;rypd; mD$yq;fs;.
     c) ,izj;jpd; gpujp $yq;fs;.
     d) fzpdpia gad;gLj;jp juTj; jsk; xd;wpid ghlrhiyapy;
       Vw;gLj;Jtjd; ed;ikfs;.No comments:

Post a Comment